Περιλαμβάνει πηγαίο κώδικα από τα μαθήματα των Δομών Δεδομένων

Αναδρομή

Ταξινόμηση

Εύρεση

Δυναμική στοίβα

 Δυαδικά δένδρα

Tries